POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

Prelucrarea datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politică"):

Scopul acestei politici este de a explica tipul de date cu caracter personal colectate, modul în care acestea sunt prelucrate, drepturile persoanelor vizate, timpul lor de păstrare și alte informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. Protecția datelor este o prioritate pentru SC Biodart Wellness SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, str. Dărmănești 3-5, cod postal 013875, având următoarele date de identificare: Cod unic de inregistrare 42179204, J40 / 1138/2020, telefon 0756034038, e-mail: contact@biodart.ro.

Navigarea pe paginile site-ului nostru este posibilă fără nicio declarare a datelor cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru anumite situații specifice, cum ar fi completarea unui formular sau participarea la un concurs, persoanelor vizate li se pot colecta și prelucra anumite date cu caracter personal. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru această prelucrare, ne obligăm să obținem consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele, adresa de domiciliu/livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon al unui subiect vizat se va efectua de fiecare dată în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („Regulamentul") și în concordanță cu reglementările privind protecția datelor specifice țării în care operează Biodart.ro.

Prin această politică, compania noastră ar dori să informeze publicul larg despre natura, întinderea și scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal. În plus, persoanele vizate sunt informate despre drepturile de care beneficiază, drepturile reglementate de Regulament. Ca operator, Biodart.ro a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura o protecție completă a datelor cu caracter personal.

Definiții:

- Prezenta politică se bazează pe regulament, precum și pe toate legile aplicabile cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Politica trebuie să fie inteligibilă atât pentru publicul larg, cât și pentru clienții noștri și partenerii de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, vom explica terminologia folosită. În această politică vom folosi, printre altele, următorii termeni:

 -  Datele personale sau datele cu caracter personal se referă la orice informație care face posibilă identificarea unei persoane fizice (persoana vizată).

Persoana vizată - reprezintă o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică „identificabilă" este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, inclusiv prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare - reprezintă efectuarea oricărei operațiuni sau a unui set de operațiuni cu privire la Datele cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea (prin transmitere, difuzare sau punere la dispoziție în alt mod), alinierea sau combinarea, blocare, ștergere sau distrugerea.

Restricție de prelucrare - se referă la marcarea datelor cu caracter personal prelucrate pentru a limita prelucrarea acestora în viitor.

Crearea de profiluri - se referă la orice formă autorizată de prelucrare a datelor cu caracter personal constând în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale caracteristice unei persoane fizice, în special pentru a analiza sau prezice aspecte legate de performanța muncii, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, locația sau deplasările unei persoane fizice.

Pseudonimizarea - este prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele personale să nu mai poată fi atribuite unui persoane vizate fără utilizarea informațiilor suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura faptul că datele personale nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

Operator sau operator responsabil de prelucrare - este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau cu ajutorul terților, determină scopurile sau mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele de prelucrare sunt determinate de legislația Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi furnizate de legislația Uniunii sau a statelor membre.

Destinatarul - este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căreia îi sunt dezvăluite datele personale, indiferent dacă este un terț sau nu. Cu toate acestea, autoritățile publice care ar putea primi date cu caracter personal într-o anumită investigație în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu vor fi considerate ca destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice va fi în conformitate cu regulile aplicabile protecției datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

O terță parte - este o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism decât persoana vizată, operator, procesator și persoane care, sub autoritatea directă a operatorului sau a procesatorului, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal.

-  Consimțământul - Consimțământul persoanei vizate este orice indicație liberă, specifică, informată și clară pe care persoana vizată o oferă printr-o declarație clară sau o acțiune afirmativă, care semnifică acordul pentru prelucrarea datelor sale personale.

 Adresa responsabilului cu protecția datelor

Orice persoană vizată ne poate contacta în orice moment direct cu orice întrebări sau sugestii cu privire la protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail contact@biodart.ro

Cookies

Site-urile Biodart.ro folosesc Cookie. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate pe un computer prin intermediul browserului de internet. Multe site-uri și servere folosesc cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un cod numit cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Acesta este format dintr-un șir de caractere prin care paginile web și serverele pot fi alocate browserului de internet în care a fost stocat cookie-ul. Aceasta permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual de datele de la alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat folosind un cod cookie unic.

Prin utilizarea cookie-urilor, Biodart.ro poate oferi utilizatorilor site-ului mai multe servicii, usor de utilizat care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor. Cu ajutorul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate avand in vedere utilizatorul.

Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat mai sus, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru web. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizatorilor folosirea site-ului nostru web. Utilizatorul site-ului web care utilizează module cookie, de exemplu, nu trebuie să introduca date de acces de fiecare dată când este accesat site-ul, deoarece acesta este preluat de site-ul web, iar cookie-ul este astfel stocat în sistemul informatic al utilizatorului.

Un alt exemplu este cookie-ul unui coșul de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online își amintește articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual printr-un modul cookie.

În timpul utilizării este posibilă colectarea automată a informațiilor, cum ar fi adresele IP de la care accesați site-ul și browserul pe care îl utilizați, iar dvs. sunteți de acord cu stocarea anumitor informații pe computerul dvs. („module cookie"), toate în scopul de a va asigura accesul optim la site și funcționarea acestuia de către dvs.

Posibilitatea contactului prin intermediul site-ului

Site-ul Biodart.ro conține informații care permit un scurt contact electronic cu compania noastră, precum și o comunicare directă cu noi, prin includerea unei adrese de e-mail generală. Dacă o persoană vizată ne contactează prin e-mail sau prin formularul de contact, datele personale transmise de către acesta în mod voluntar sunt stocate automat. Aceste date cu caracter personal, transmise voluntar de către o persoană vizată către operator, sunt stocate în scopul prelucrării și contactării persoanei vizate.

Ștergerea de rutină și blocarea datelor cu caracter personal

Biodart.ro va prelucra și stoca datele personale ale persoanei vizate numai pentru perioada necesară pentru îndeplinirea scopului de stocare sau pentru perioada furnizată de legiuitorul european sau de alte legi aplicabile. Dacă scopul stocării nu este aplicabil sau dacă perioada de stocare prevăzută de legislația în vigoare expiră, datele personale sunt șterse, în conformitate cu cerințele legale.

Drepturile persoanei vizate

-  Dreptul de acces al persoanei vizate. Pentru a exercita dreptul de acces, persoana vizată poate, în orice moment, să contacteze Biodart.ro cu o solicitare în acest sens pentru a obține un raport al datelor cu caracter personal;

-  Dreptul de rectificare. Fiecare persoană vizată are dreptul să obțină rectificarea datelor cu caracter personal atunci când acestea sunt incorecte sau au suferit anumite modificări sau trebuie completate.

Dreptul la ștergere

Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, după cum urmează: i) când datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate, ii) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia prelucrarea are loc, iii) persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament și nu există motive legale pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) din Regulament, iv) datele personale au fost prelucrate ilegal sau o dispoziție legală în vigoare impune ștergerea acestora.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Fiecare persoană vizată are dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri: i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, ii) prelucrarea este ilegală și persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, dar cere în loc restricționarea folosirii acestora, iii) Biodart.ro nu mai are nevoie de datele cu caracter personal pentru a le prelucra, ci sunt solicitate de persoana vizată pentru unitate, în vederea exercitării unor drepturi, iv ) persoana vizată s-a opus prelucrării conform articolului 21 alineatul (1) din Regulament până la verificarea faptului că motivele legitime ale Biodart.ro prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor

Fiecare persoană vizată are dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal către o terță persoană sau către insăși persoana vizată.

Dreptul la opoziție

Fiecare persoană vizată are dreptul să se opună în orice moment, din motive care au legătură cu situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care îl vizează, conform articolului 6 alin. 1, punctele (e) și (f) din Regulament. Acest lucru este valabil și pentru crearea profilului. Biodart.ro nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul unei opoziții, cu excepția cazului în care putem dovedi motive temeinice și legitime pentru prelucrare, care suprascriu interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale. Dacă Biodart.ro prelucrează datele cu caracter personal în scop de marketing direct, acolo unde există consimțământ prealabil, persoana vizată va avea dreptul în orice moment să se opună prelucrării datelor sale personale pentru un astfel de marketing. Acest lucru se aplică creării de profiluri până în punctul în care se află în relație cu un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată se opune prelucrării efectuate de Biodart.ro în scop de marketing direct, atunci Biodart.ro nu va mai prelucra datele sale personale în aceste scopuri. În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor sale personale de către Biodart.ro în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din Regulament, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini efectuate în interes public.

Dreptul de a lua decizii individuale, inclusiv crearea de profiluri

Fiecare persoană vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra acesteia sau într-un mod similar o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia nu este întemeiată pe acordul explicit al persoanei vizate. Biodart va implementa măsuri de sprijin adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană de la Biodart.ro, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a retrage consimțământul

Fiecare persoană vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment.

Dreptul de a face o plângere către autoritatea de supraveghere - dacă persoana vizată consideră că drepturile sale legitime în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal au fost încălcate, aceasta se poate adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere pentru Prelucrarea Personală, cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania.

Dacă dorești să îți exerciți drepturile sau să ne trimiteți o notificare / cerere, te rugăm să ne contactezi la datele de contact indicate în această politică. Biodart.ro îți va răspunde cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile. Pentru orice întârzieri, te vom anunța și îți vom oferi motivele justificate ale întârzierii.

Temeiul juridic al prelucrării

Art. 6 (1) lit. a din Regulament servește ca bază legală pentru prelucrarea operațiunilor pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, așa cum este cazul, de exemplu, când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera b din Regulament.

Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul anchetelor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastră este supusă unei obligații legale prin care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi îndeplinirea obligațiilor fiscale, prelucrarea se face în baza art. 6 (1) lit. c din Regulament.

În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a unei alte persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator a fost rănit în compania noastră și numele, vârsta, datele privind asigurarea de sănătate sau alte informații vitale ar trebui trimise unui medic, spital sau altei terțe părți. Atunci, prelucrarea se va baza pe art. 6 (1) lit. d din Regulament.

În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera f din Regulament. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiuni de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele legale menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de către interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal.

Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special pentru că au fost menționate în mod specific de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este clientul operatorului (considerentul 47 din teza 2 din Regulament).

Interesele legitime urmărite de operator sau de o terță parte

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulament, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și a acționarilor noștri.

Perioada pentru care datele personale vor fi stocate

Datele cu caracter personal vor fi stocate numai pentru perioada necesară scopului pentru care au fost colectate. După expirarea perioadei respective, datele corespunzătoare sunt șterse. Doar acele date personale care fac parte din acte / documente pentru care legea prevede un termen de arhivare vor fi păstrate și la expirarea termenului legal de arhivare vor fi distruse.

Furnizarea de date cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală

Cerința de a încheia un contract; Obligația persoanei vizate de a furniza date cu caracter personal; consecințe posibile ale neindeplinirii acestor date. Clarificăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută în parte de lege (de exemplu, reglementări fiscale) sau poate rezulta din dispoziții contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să închei un contract conform căruia persoana vizată ne oferă date cu caracter personal, care trebuie prelucrate în continuare de către noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când firma noastră semnează un contract cu acesta.

Protecția datelor cu caracter personal

Biodart.ro aplică un cadru intern de politici și standarde minime privind protecția datelor cu caracter personal. Aceste politici și standarde sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementările și evoluțiile pieței. În conformitate cu prevederile legale în vigoare, luăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, securitate etc.) tocmai pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal, precum și pentru a asigura cadrul necesar pentru prelucrarea acestora.

Protecția datelor cu caracter personal

Cine suntem?

SC Biodart Wellness SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, str. Dărmănești nr. 3-5, sector 1, CP 013875, având următoarele date de identificare: Cod unic de înregistrare 42179204 la Registrul Comerțului București înregistrată sub numărul J40/1138/2020, telefon 0756034038, e-mail: contact@biodart.ro.

Datele personale pe care le prelucrăm

Politica noastră de confidențialitate a datelor cu caracter personal reglementează utilizarea și stocarea datelor dvs.

SC Biodart Wellness SRL este un operator de date cu caracter personal. Colectăm de la dvs. următoarele tipuri de date personale:

Numele și prenumele;

E-mail;

Numar de telefon;

Detalii de facturare și plată.

 

De ce avem nevoie de ele?

Avem nevoie de datele dvs. personale pentru a vă oferi următoarele servicii:

Nume și prenume - avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate;

E-mail - folosim adresa de e-mail pentru a confirma comanda dvs. și pentru a vă informa despre starea comenzii dvs.;

Număr de telefon - vă vom contacta dacă există probleme la livrarea produselor;

Adresa de livrare - avem nevoie de aceste date pentru livrarea produselor comandate;

Adresa de facturare - avem nevoie de aceste date pentru a vă emite factura.

Suport Biodart

Nume și prenume - avem nevoie de aceste date pentru a vă identifica;

E-mail - adresa de e-mail pe care o folosim pentru a comunica cu dvs. pentru a vă rezolva problema;

Număr de telefon - vă vom contacta pentru a accelera rezolvarea unei probleme; comunicarea va fi înregistrată pentru a documenta problema dvs. și rezolvarea acesteia;

Detalii despre IP și sesiune pe Biodart.ro - avem nevoie de aceste date pentru a putea oferi serviciul de comunicare prin chat și pentru a putea răspunde la întrebări aflând ce pagini ați vizitat în timpul sesiunii pe Biodart.ro.

Funcționalitatea site-ului Biodart.ro

Adresa IP - filtrarea și detectarea atacurilor de pe Internet;

Informații despre contul Biodart.ro - informațiile dvs. vor fi stocate în CRM-ul intern pentru a permite vânzătorilor noștri și site-ului Biodart.ro să vă ofere o experiență personalizată.

Cu acordul dumneavoastră, am dori să prelucrăm următoarele date personale Buletin informativ Biodart.ro

Nume și prenume - avem nevoie de aceste informații pentru a comunica într-un mod mai personal;

E-mail - avem nevoie de aceste informații pentru a trimite newsletter-ul.

Comportament online

Datele dvs. personale pentru istoricul navigării sunt transmise partenerilor noștri descriși în politica privind cookie-urile.

Furnizorii de servicii cu care lucrăm pentru a ne desfășura activitatea sunt:

EuPlatesc - furnizor de servicii de plată online;

Google Analytics - furnizor de analiză a traficului pe site;

Magazin parteneri piață Biodart.ro.

 

Cât timp păstrăm datele personale

Pentru buletinul informativ, vă vom păstra datele dvs. personale numai pe durata de viață a buletinului sau până când veți fi notificat că nu mai doriți să primiți buletinul. După această perioadă, datele dvs. personale vor fi distruse ireversibil.

Pentru comenzile de la Biodart.ro datele dvs. personale, care sunt incluse în documentele financiar-contabile sau in documentele anexate la documentele financiar-contabile, vor fi păstrate 10 ani conform prevederilor art. 38 din anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emise de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi accesate în alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După 10 ani, aceste date vor fi distruse.

Care sunt drepturile tale?

Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs. sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să solicitați ștergerea acestora, să solicitați restricționarea procesării sau să vă opuneți procesării. Aveți, de asemenea, dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la adresa contact@biodart.ro

Dacă doriți să depuneți o reclamație cu privire la modul în care am prelucrat datele dvs. personale, vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarea adresă de e-mail contact@biodart.ro. Responsabilul cu protecția datelor vă va contacta pentru a rezolva problema.

De asemenea puteți contacta Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la www.dataprotection.ro și puteți depune o plângere la ei.